THÔNG BÁO: Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam xét tuyển viên chức năm 2020

I ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 1. Điều kiện tuyển dụng:
          1.1. Điều kiện chung:

1.1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
 4. d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

 1. e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

1.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
          1.2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm:

1.2.1. Diễn viên hạng III (Mã số: V.10.04.14) và Diễn viên hạng IV (Mã số: V.10.04.15) làm việc tại Đoàn Nhạc kịch; Đoàn Ca kịch và Đoàn Vũ kịch: 15 vị trí.

 1. a) Yêu cầu chung:

– Ngoại hình: Khá trở lên (không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp).

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Diễn viên hạng III đối với vị trí dự tuyển diễn viên hạng III, không quy định với vị trí dự tuyển diễn viên hạng IV (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).

 1. b) Yêu cầu riêng:

– Đoàn Nhạc kịch: 04 vị trí Diễn viên hạng III

– Đoàn Nhạc kịch: 04 vị trí Diễn viên hạng III nhạc công.

+ Đối với vị trí Diễn viên hạng III Kèn Trompette yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kèn Trompette;

+ Đối với vị trí Diễn viên hạng III Đàn Contrebasse yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Đàn Contrebasse;

+ Đối với vị trí Diễn viên hạng III Kèn Trombone yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kèn Trombone;

+ Đối với vị trí Diễn viên hạng III Đàn Viola yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Đàn Viola.

– Đoàn Ca kịch: 04 vị trí Diễn viên hạng III hát.

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thanh nhạc.

– Đoàn Vũ kịch: 07 vị trí Diễn viên hạng IV múa.

+ Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Múa.

1.1.2. 05 vị trí Chuyên viên (Mã ngạch 01.003) làm tại Phòng Hành chính, Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và Phòng Nghệ thuật:

1.2.2. Chuyên viên (Mã ngạch 01.003) làm tại Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Tổ chức biểu diễn và Phòng Nghệ thuật; Đạo diễn nghệ thuật hạng III (Mã số V.10.03.10) làm việc tại Phòng Nghệ thuật: 06 vị trí

 1. a) Yêu cầu chung:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).

 1. b) Yêu cầu riêng:

– Phòng Hành chính, Tổng hợp: 02 vị trí chuyên viên

+  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

– Phòng Tổ chức biểu diễn: 02 vị trí chuyên viên

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Biên kịch Điện ảnh – Truyền hình (Biên tập Truyền hình) và ngành Kinh tế.

– Phòng Nghệ thuật: 01 vị trí chuyên viên

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng Pháp.

1.2.3.  01 vị trí Đạo diễn nghệ thuật hạng III (Mã số: V.10.03.10) làm tại Phòng Nghệ thuật:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

– Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Chỉ huy Âm nhạc.

 II CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 

Số TT Đơn vị tuyển dụng Chỉ tiêu  tuyển dụng Vị trí việc làm
1 Đoàn Nhạc kịch 04 – 04 Diễn viên hạng III:

+ 01 : Diễn viên Kèn Trompette

+ 01 : Diễn viên Đàn Contrebasse

+ 01 : Kèn Trombone

+ 01 : Đàn Viola

2 Đoàn Ca kịch 04 – 04 Diễn viên hát hạng III.
3 Đoàn Vũ kịch 07 – 07 Diễn viên Múa hạng IV
4 Phòng Hành chính, Tổng hợp 02 – 01 Chuyên viên làm công tác tổng hợp

– 01 Chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng, lương và bảo hiểm xã hội.

5 Phòng Nghệ thuật 02 – 01 Đạo diễn nghệ thuật hạng III làm công tác chỉ huy âm nhạc

– 01 Chuyên viên làm công tác hợp tác quốc tế.

6 Phòng Tổ chức biểu diễn 02 – 01 Chuyên viên làm công tác Marketing

– 01 Chuyên viên làm công tác Tổng hợp

Tổng cộng 21

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 1. Vòng 1: Xét phiếu dự tuyển

1.1. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký xét tuyển, hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ và phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng xét tuyển lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, đồng thời đăng tải nội dung trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị tổ chức xét tuyển.

1.3. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

 1. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 2. a) Hình thức thi: Thực hành.
 3. b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 4. c) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.
 5. d) Thời gian thực hành do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức quyết định.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

 1. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:
 2. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 3. a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 4. b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 5. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 6. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 7. 4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
 8. a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 9. b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự ở cơ sở được phong quân hàm sỹ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 10. c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 11. d) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 theo quy định.

         TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 1. 1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

– Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký xét tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký hoặc gửi qua đường bưu chính.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký xét tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký xét tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

 1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký xét tuyển

2.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh là 30 ngày kể từ ngày 24/12/2020 đến hết ngày 23/01/2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

2.2. Địa điểm nhận: Phòng Hành chính Tổng hợp – Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam, địa chỉ: Số 11, ngõ Núi Trúc, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04 38463528

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

 1. Thời gian: dự kiến Quý IV năm 2020 và Quý I năm 2021.
 2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam, địa chỉ: Số 11 ngõ Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

VII. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

GIÁM ĐỐC

Trần Ly Ly (đã ký)

Did you like this? Share it!

0 comments on “THÔNG BÁO: Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam xét tuyển viên chức năm 2020

Comments are closed.