Vé bán tại

Nhà hát lớn Hà Nội

Số 1 Tràng Tiền

Hotline/ (+84) 977 377 456
EMAIL / [email protected]

Nhà hát nhạc vũ kịch VN

Số 11 Ngõ Núi Trúc – Kim Mã

Hotline/ (+84) 977 377 456
EMAIL / [email protected]

Hoặc nhận tại địa chỉ của bạn sau khi đăng ký nhận vé theo mẫu bên dưới

Sơ đồ hạng ghế

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Class 5

Yêu cầu đặt vé