Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ. Theo Quyết định, Bộ trưởng và các Thứ trưởng được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác gồm: Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, Tài chính; Đối ngoại; Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong nước và ngoài nước thuộc Bộ; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao; Thanh tra; Văn phòng; Thi đua, khen thưởng; Nghệ thuật biểu diễn; Quản lý nhà nước về Văn học nghệ thuật; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể; Quốc phòng – An ninh của Bộ. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; Trung tâm Công nghệ thông tin. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Quang Tùng

Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Du lịch; Bản quyền tác giả; Công nghiệp văn hóa; Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; Hội nhập quốc tế về kinh tế. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Tổng cục Du lịch; Ban Quản lý làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cục Bản quyền tác giả; các doanh nghiệp. Là đầu mối phối hợp với Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Trịnh Thị Thủy

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Văn hóa cơ sở; Văn hóa dân tộc; Di sản văn hóa, bảo tàng; Pháp chế; Thư viện; Gia đình. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn hóa; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Gia đình; Vụ Pháp chế; Vụ Thư viện; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Khối các đơn vị bảo tàng, di tích; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Tạ Quang Đông

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Điện ảnh; Đào tạo; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Điện ảnh; Vụ Đào tạo; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; khối các đơn vị nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh; khối các đơn vị nghiên cứu khoa học; khối các đơn vị đào tạo. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4109/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh Thủy (bvhttdl.gov.vn)

Did you like this? Share it!

0 comments on “Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Comments are closed.