Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam

NHÀ HÁT NHẠC, VŨ KỊCH VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________________

Số:     /TB-HĐTDVC                                                             Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam

__________________

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các Thông tư hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 3911/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 -2021 của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam;

Quyết định số 619/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam ;

Căn cứ kết quả điểm thực hành của người dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam họp ngày 22/3/2021.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NHÀ HÁT NHẠC, VŨ KỊCH VIỆT NAM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021, NHƯ SAU:

 

  1. Danh sách các thí sinh trúng tuyển (xếp theo số điểm từ cao xuống thấp):

  2. Vị trí Diễn viên hạng III, Mã số: V.10.04.14 làm việc tại Đoàn Ca kịch và Đoàn Nhạc kịch:

 

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số báo danh Số điểm Ghi chú
1 Đào Thị Tố Loan 15.09.1986 02 98/100  
2 Nguyễn Minh Quý 10.04.1985 08 95.8/100  
3 Nguyễn Phi Hùng 30.06.1974 01 95.1/100  
4 Bùi Thị Trang 15.10.1987 03 95/100  
5 Ngô Hương Diệp 17.11.1984 05 95/100  
6 Nguyễn Vương Anh 15.03.1990 07 95/100  
7 Nghiêm Huy Vũ 07.07.1978 09 93.4/100  
8 Nguyễn Thị Thơ 04.05.1988 10 93/100  

 

  1. Vị trí Diễn viên hạng IV, Mã số: V.10.04.15 làm việc tại Đoàn Vũ kịch:

 

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số báo danh Số điểm Ghi chú
1 Trần Lệ Thanh 20.09.1993 13 97.2/100  
2 Nguyễn Đức Hiếu 04.01.2000 14 96.4/100  
3 Ngô Hạnh Dương 17.05.1997 18 93.8/100  
4 Vũ Vũ Anh 10.09.2000 15 91/100  
5 Đinh Thị Trà My 24.04.1988 16 90.8/100  
6 Vũ Dương Đức 06.04.2000 17 90.8/100  
7 Trần Thị Linh Ngân 06.08.1988 12 85.2/100  

 

  1. Vị trí việc làm: Đạo diễn nghệ thuật hạng III (Mã số: V.10.03.10) tại Phòng Nghệ thuật:

 

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số báo danh Số điểm Ghi chú
1 Đồng Quang Vinh 07.02.1984

 

21 98.8  

 

  1. Vị trí Chuyên viên, Mã số: 01.003 làm việc tại Phòng HCTH, Phòng TCBD và Phòng Nghệ thuật:
 
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Vị trí việc làm Số báo danh Số điểm Ghi chú
1 Phạm Hà My 03.08.1990 Chuyên viên (Mã ngạch 01.003) làm công tác thi đua khen thưởng, lương và bảo hiểm xã hội, Phòng Hành chính Tổng hợp 22 96.2/100  
2 Cao Hoàng Yến Nhi 03.10.1996 Chuyên viên (Mã ngạch 01.003), làm công tác Maketting, Phòng Tổ chức Biểu diễn 23 95.2/100  
3 Trần Khánh Minh 05.11.1995 Chuyên viên (01.003) làm công tác hợp tác quốc tế,  Phòng Nghệ thuật 24 89.8/100  

 2. Danh sách các thí sinh không trúng tuyển (xếp theo số điểm từ cao xuống thấp):

  1. Vị trí Diễn viên hạng III, Mã số: V.10.04.14 làm việc tại Đoàn kịch Đương đại:

 

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số báo danh Số điểm Ghi chú
1 Đinh Như Tới 20.09.1983

 

04 91/100  
2 Đỗ Thị Thu Huyền 19.11.1993

 

11 88.2/100  
3 Thế Tùng Lâm 19.04.1989

 

06 0/100 Bỏ thi
4 Dương Hồng Phi 27.12.2000 19 0/100 Bỏ thi
5 Nguyễn Thọ Dương 12.12.1983 20 0/100 Bỏ thi

 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam và đăng trên trang mạng thông tin của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: HĐTD, VT, (BH03)                                   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

Trần Ly Ly (đã ký)

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam

Comments are closed.