Cavalleria Rusticana tại Nhà Hát Lớn Hà nội

Một số hình ảnh đêm diễn đầu tiên vở Opera Cavalleria Rusticana tại Nhà Hát Lớn Hà nội.

Photos: Đặng Vũ Trung Kiên

Did you like this? Share it!

0 comments on “Cavalleria Rusticana tại Nhà Hát Lớn Hà nội

Comments are closed.