Orchestra

The National Symphony Orchestra was established on August 6, 1959 with 114 musicians.

Over many generations of inspiring artists, musicians who dedicated to the profession, the orchestra has grown and become more professional with more extensive programs, Repertoire included many of master works by the famous composers of all styles from classical to modern, such as Pucini, Mozart, Beethoven, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky, Elga, Saint – Saens, Rimsky Korsakov, Stravinsky, Bernstein…The Orchestra has undertaken the large programs of symphonic music and opera with the famous domestic and international conductors.

Member Orchestra

Trương Hữu Văn – Head
Lê Tuấn Anh – Vice Head

* Clarinet:

 1. Trương Hữu Văn
 2. Nguyễn Kiên Trung

* Oboe:

 1. Hoàng Xuân Cường
 2. Nguyễn Minh Ngọc

* Fluty:

 1. Nguyễn Hoàng Anh
 2. Bùi Minh Hoa

* Fagot:

 1. Trần Quang Vũ

* Drum:

 1. Trần Xuân Hòa

* Trumpet:

 1. Nguyễn Minh Quý

* Trombone:

 1. Nguyễn Trọng Hiển

* COR:

 1. Tống Đức Đăng

* Violin I:

 1. Lê Tuấn Anh
 2. Phạm Thanh Hà
 3. Đỗ Thu Hương
 4. Trương Hồng Vũ
 5. Dương Thùy Châu
 6. Hoàng Thu Lê
 7. Nguyễn Vi Cầm
 8. Phạm Anh Thơ

* Violin II:     

 1. Nguyễn Thị Thanh Hiếu
 2. Nguyễn Phương Châm
 3. Ma Thủy Anh
 4. Trần Thị Vũ Anh
 5. Trần Lan Anh
 6. Nguyễn Thùy Oanh
 7. Nguyễn Mạnh Hải
 8. Lê Thị Thanh Hải

* Viola:

 1. Doãn Trung Anh
 2. Nguyễn Thị Hương Giang
 3. Nguyễn Thị Thơ
 4. Đỗ Thu Huyền
 5. Nguyễn Thị Bích Liên
 6. Trương Mỹ Hằng
 7. Trương Tuấn Tú
 8. Vũ Đôn

*Contrabass:

 1. Tạ Vương Nam
 2. Nghiêm Huy Vũ
 3. Đỗ Hải Nam